Projekty i programy

1.  Promocja czytelnictwa

2. Zakup nowości wydawniczych

3. Ikonka

4. Z ekonomią na ty

5. Akademia Orange dla Bibliotek

6. Program Rozwoju Bibliotek

7. Program Donacji Oprogramowania Microsoft

8. Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

9. Biblioteka +

10. Prosto i przystępnie o finansach domowych

11. Latający Animatorzy i Latający Socjologowie dla bibliotek.

12. Czytak Plus

1. Promocja czytelnictwa
Program operacyjny ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod nazwą  „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek” ma na celu  poprawę jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów.
Biblioteka w Głuszycy od 2004 składa wnioski o dotację na ten cel.
Wysokość uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poszczególnych latach na zakup nowości wydawniczych:

 • Rok 2004:    4.600,00 zł
  Rok  2005:   7.600,00 zł
  Rok  2006:   8.200,00 zł
  Rok  2007:   7.300,00 zł
 • Rok 2008:    7.500,00 zł
  Rok 2009:    2.900,00 zł

2.  Program Biblioteki Narodowej.  Priorytet 1:   „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2009 r. program MKiDN przeznaczony dla bibliotek publicznych na zakupy nowości wydawniczych od 2010 roku jest programem własnym Biblioteki Narodowej.

Cel programu:
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych.

Uprawnieni wnioskodawcy:
biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane
do rejestru instytucji kultury) lub stanowiące część innej samorządowej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury).

Wysokość uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej:

 • Rok 2010:    2.700,00 zł
  Rok 2011:    4.100,00 zł
 • Rok 2012:     5.500,00 zł
 • Rok 2013:    5.500,00 zł
 • Rok 2014:    5.700,00 zł
 • Rok 2015:    6.900, 00 zł
 • Rok 2016:    6.700,00 zł
 • Rok 2017:     6.100,00 zł
 • Rok 2018:     6.100,00 zł

2 a.  Program Biblioteki Narodowej.  Priorytet 2:   „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”

 • Rok 2014:   1. 751,36 zł

3.   Ikonka
Program skierowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji do bibliotek usytuowanych głównie w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Dzięki temu programowi tysiące młodych ludzi ma szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.
W końcu grudnia 2005 roku w ramach programu „Ikonka” biblioteka otrzymała  3 komputery PC wyposażone w system operacyjny , pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.
Dwa stanowiska komputerowe zostały usytuowane w czytelni,
jedno w oddziale dla dzieci i młodzieży. <patrz: Regulamin czytelni internetowej”>

4. Z ekonomią na ty  
Wniosek na zakup księgozbioru z zakresu nauk ekonomicznych
Projekt złożony do Narodowego Banku Polskiego miał na celu uzupełnienie i uaktualnienie zbiorów bibliotecznych o poszukiwane przez czytelników wydawnictwa z zakresu ekonomii, zarządzania, bankowości, rachunkowości, marketingu.
Projekt realizowany był w okresie od grudnia 2002 r. do stycznia 2003 r.
Z przyznanych przez NBP  środków zakupiliśmy 91 woluminów.  Książki udostępniano czytelnikom już od miesiąca marca  2003 r  w  czytelni oraz wypożyczalni dla dorosłych.

5. Akademia Orange dla bibliotek

Fundacja Orange zainaugurowała program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Dzięki uczestnictwu w programie biblioteka uzyskała dotację:

 • W roku 2010:                  5.765,19 zł
  W roku 2011:                   2.588,32 zł
 • W roku 2012 (do lipca):  1.547,19 zł
 • Sierpień 2012-grudzień 2013:  3.614,42 zł
 •   W roku 2014:                 3.221,97 zł
 • W roku 2015 (do lipca):  1.379,90 zł

6. Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się w miejscowościach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys.
W tym roku o przyjęcie do Programu starały się 604 biblioteki. W gronie laureatów znalazło się 10 bibliotek z Dolnego Śląska, zgłoszonych jako Wiodące.
Głuszycka biblioteka wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarnym Borze oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Jedlinie-Zdroju będzie Biblioteką Partnerską dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach.
W ramach PRB pracownicy bibliotek wezmą udział w cyklu intensywnych szkoleń
i warsztatów, dzięki którym udoskonalą swoją wiedzę i umiejętności, co pozwoli poszerzyć ofertę biblioteki jeszcze lepiej dostosowując ją  do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Ponadto biblioteki otrzymają sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows 7 oraz oprogramowanie gotowe do użytku.

Dzięki uczestnictwu w PRB głuszycka biblioteka wzbogaciła się o:

 • 3 zestawy komputerowe (jednostka centralna: HP Compaq 6005 Pro SFF PC; monitor panoramiczny Compaq LA 2006X LED 20”; klawiatura: HP PS/2 Standard JB; mysz optyczna z kółkiem HP PS/2 ; kamera internetowa USB 2.0 MP).

 • 3 urządzenia wielofunkcyjne (HP Officejet Pro 8500A Plus)
 • 1 drukarka A3 ( OfficeJet 7000)
 • 3 aparaty cyfrowe (BENQ E1465)

Wartość sprzętu otrzymanego dzięki udziałowi w programie : 13.724,00 zł

Aktywna Biblioteka – konkurs grantowy dla bibliotek zakwalifikowanych do Programu Rozwoju Bibliotek umożliwiający bibliotekom otrzymanie grantu w wysokości maksymalnie 5.000 zł na realizację pomysłów opisanych w Planie Rozwoju Biblioteki ogłoszony przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. )

Rok 2012

 • Wniosek I: „1000 sposobów na poznanie najbliższej okolicy” (wartość: 5.000,00 zł)

7. Program Donacji Oprogramowania Microsoft

Oferta związana z ogólnopolskim Programem Rozwoju Bibliotek obejmuje wszystkie gminne biblioteki publiczne ze wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz tych miejskich, które mają do 20 tys. mieszkańców.

W ramach tego programu głuszycka biblioteka otrzymała bezpłatne oprogramowanie Microsoft.

Rok 2011: wartość rynkowa otrzymanych licencji: USD $ 4.239,00 (13.766,36 zł)

Oprogramowanie zainstalowano w komputerach przekazanych bibliotece w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Rok 2012: wartość rynkowa otrzymanych licencji: USD $ 8.440,00 (28.089,164 zł)

Przeznaczenie i zakres otrzymanej darowizny:
Oprogramowanie przeznaczone jest na
komputery stacjonarne i laptopy, które służą do publicznego dostępu do Internetu oraz na komputery, które służą do wspierania publicznego dostępu do Internetu, pozyskane przez bibliotekę z innych źródeł niż Program Rozwoju Bibliotek.

8. Program Instytutu Książki : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.       Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok 2012:  Wniosek „Biblioteka bliżej nas” – wartość: 10.000,00 zł

Zakup w całości dofinansowany ze środków Instytutu Książki:

 • 3 zestawy komputerowe
 • 1 urządzenie wielofunkcyjne + 3 komplety tonerów
 • licencje antywirusowe na 2 stanowiska (3 lata)

Rok 2017: Wniosek „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych” – wartość:  32,650,00 zł

Zakup dofinansowany w 85 %  ze środków Instytutu Książki oraz 15% z budżetu Gminy Głuszyca.

9. Biblioteka +

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców)
Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.
Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.
Podczas prac przygotowawczych w 2008 roku w ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:
Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników
Internetyzacja bibliotek
Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji
Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych

Każde z wyżej wymienionych działań ma inny charakter i zakres. MAK+ to system, który będzie oferowany wszystkim bibliotekom zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Internetyzacją zostaną objęte wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. Program szkoleniowy, realizowany we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, obejmie bibliotekarzy z bibliotek gminnych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 15 tysięcy mieszkańców. Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek będą udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i małym gminom miejskim (do 15 tysięcy mieszkańców) działającymi jako  samodzielne instytucje kultury.

10. Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek.  W ramach projektu przewidziane są cztery spotkania z mieszkańcami Głuszycy prowadzone przez trenera edukacji finansowej. Biblioteka wzbogaci się o pakiet publikacji z zakresu edukacji finansowej w wersji papierowej i elektronicznej przeznaczony do wypożyczania przez czytelników. Dodatkowo na realizację projektu biblioteka otrzymała 1.530 złotych.

11.  Latający Animatorzy i Latający Socjologowie dla bibliotek.

Projekt  „Latający Animatorzy i Latający Socjologowie dla bibliotek” jest prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Ramach Programu Bibliotek.

Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie prowadzą autorskie projekty, współpracują z instytucjami kultury, mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, znają aktywne metody prowadzenia diagnozy lokalnej i potrafią je w atrakcyjny sposób przekazać.

Latający Animatorzy Kultury prowadzą m.in.: warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, muzyczne. Latający socjologowie pomagają nawiązać dialog z otoczeniem, zbadać potrzeby lokalnej społeczności, określić mocne i słabe strony organizacji

W ramach programu Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oferuje:

 • Wizytę Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów w naszym mieście
 • Wsparcie profesjonalnie przygotowanych Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów w samodzielnie podejmowanych działaniach
 • Materiały edukacyjne i warsztatowe
 • Promocję działań prowadzonych z Latającymi na stronie internetowej programu