Boisko Orlik 2012

BOISKO ORLIK CZYNNE OD 1 MARCA DO 30 LISTOPADA. Instytucja zarządzająca: CK-MBP.

Lokalni Animatorzy Sportu: Grzegorz Bachmatiuk, Sławomir Kulik.

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „ Boisko Orlik 2012” przy ul. Dolnej w Głuszycy

§ 1

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Kultury – MBP w Głuszycy
 2. instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia sportowe: to jest trenera animatora, trenera osiedlowego lub innego trenera zatrudnionego na obiekcie.
 3. opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera lub opiekuna grup szkolnych lub sportowych, jak również pełnoletnią osobę, odpowiedzialną za zorganizowane grupy rekreacyjne lub występującą w imieniu grup organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia.

§ 2

 1. Kompleks jest własnością Gminy Głuszyca,
 2. Kompleks jest czynny w miesiącach od marca do listopada roku kalendarzowego w następujących terminach:
  1. zajęcia szkolne dla uczniów z obszaru Gminy Głuszyca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, za wyjątkiem wakacji i ferii;
  2. boiska dostępne dla wszystkich zainteresowanych z opieką instruktora:
   a/od poniedziałku do piątku  w godz. 16.00 – 19.00
   b/ w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00 (przerwa obiadowa od godz. 13.00 do godz.14.00)
 3. Korzystanie z Kompleksu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek, i zgodą Administratora z Kompleksu można korzystać w dodatkowych terminach.
 4. Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Kompleksu.
 5. Pierwszeństwo przy rezerwacji terminów mają szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe oraz zorganizowane grupy rekreacyjne deklarujące regularne korzystanie co najmniej przez trzy miesiące.
 6. Administrator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem na wniosek Burmistrza Gminy Głuszyca lub w przypadku organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, które nie były wcześniej planowane.
 7. Administrator jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub warunki atmosferyczne, w tym długotrwałe opady, zaśnieżenie, temperaturę – powyżej 30 Co i poniżej – 10 Co
 8. Ustala się obligatoryjne terminy, w których Kompleks będzie nieczynny:
 • 1 listopada,
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

§ 3

 1. Korzystający z Kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się używanie obuwia typu halowego, a na piłkarskim ze sztuczną trawą obuwia piłkarskiego bez wysokich i twardych kołków lub kolców.
 3. Boiska, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w Kompleksie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami instruktora.
 4. Administrator obiektu oraz pracownicy Kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w wyniku korzystania z obiektu grup pod nadzorem opiekunów.

§ 4

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. korzystania z Kompleksu bez zgody instruktora lub administratora obiektu,
  2. używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia i nawierzchnię boisk,
  3. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody instruktor lub gospodarz obiektu i stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
  4. wnoszenie materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia i materiałów łatwopalnych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  5. wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe i obiekty socjalne,
  6. przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom,
  7. wprowadzania zwierząt,
  8. korzystania z boiska w trakcie opadów deszczu, śniegu oraz z mokrą nawierzchnią,
  9. palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  10. zaśmiecania obiektów, szczególnie ziarnami słonecznika i gumą o żucia.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć w harmonogramie ponosi odpowiednio nauczyciel prowadzący zajęcia, trener prowadzący zajęcia albo instruktor prowadzący zajęcia.

§ 5

 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem instruktora lub pełnoletniego opiekuna.
 2. Prowadzący zajęcia lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi odpowiedzialność.
 3. Przed każdymi zajęciami prowadzący lub opiekun ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
 4. Opiekun lub prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne jest zobowiązany powiadomić instruktora lub administratora obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń na boisku.
 5. W czasie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie można korzystać z urządzeń Kompleksu.
 6. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje instruktor lub opiekun obiektu, który może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego.
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z urządzeń.
  3. nakazać opuszczenie terenu obiektu.
  4. przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu Administrator na wniosek pracowników lub opiekunów ma prawo czasowo lub bezterminowo zakazać korzystania lub wejścia do Kompleksu.
 7. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.
 8. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Kompleksu lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:
  Telefon komórkowy – 112,
  Telefon stacjonarny – Policja – 997
  Pogotowie ratunkowe – 999
  Straż pożarna – 998
  oraz Administratora Kompleksu – 74 8456 334